Best rank

JEYPORE COLLEGE OF PHARMACY

LIST OF TOPPERS

D.PHARMACY

Sl. No.

Year Class Name Percentage

1

2015 2nd year Manisha Acharya

84

2

2014 2nd year Sharad Gupta

77

3

2013 2nd year Sankar Kuma Prusty

88

4

2012 2nd year Binita Manjari Thakur

71

5 2010 2nd year Aliva Rani Mamdal

69

B.PHARMACY

Sl. No.

Year Class Name

CGPA

1

2015 B.Pharm Maheswari Barik

9.155

2

2014 B.Pharm Mansi Khedenga

9.33

3

2013 B.Pharm Swarnaprabha Sahu

9.27

4

2012 B.Pharm Mayenk Khed 9.08

5

2011 B.Pharm P. Kinnare 9.14

M.PHARMACY

Sl. No.

Year Class Name

CGPA

1

2015 M.Pharm P. Jyotshna

9.11

2

2014 M.Pharm Indu Nair

9.28

3

2013 M.Pharm Suprava Sethy

9.16

4

2012 M.Pharm P. Megha Raju

9.32

5

2011 M.Pharm Sheik Reshma

9.27